/ >Ks Dz :K ͊
ŵŵĂ tƌŝŐŚƚ͕ ^Ğŵŝ ^ĞŶŝŽƌ ĐĐŽƵŶƚĂŶƚ͕ WƌŝĐĞ ĂŝůĞLJ
·
tŚĞƌĞ ĚŝĚ LJŽƵ ŐŽ ƚŽ ƐĐŚŽŽů͍ tĞďƐƚĞƌ͛Ɛ ,ŝŐŚ ^ĐŚŽŽů ;^ĐŽƚůĂŶĚͿ
·
tŚĂƚ ƉĂƚŚ ĚŝĚ LJŽƵ ƚĂŬĞ ƚŽ ŐĞƚ ƚŽ LJŽƵƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉŽƐŝƟŽŶ͍ ^ĐŚŽŽů ůĞĂǀĞƌ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
·
tŚĂƚ ƐƵďũĞĐƚƐ ĚŝĚ LJŽƵ ƐƚƵĚLJ͍ DĂƚŚƐ͕ ŶŐůŝƐŚ͕ ,ŝƐƚŽƌLJ͕ DƵƐŝĐ
·
,Žǁ ŵĂŶLJ ũŽďƐ ŚĂǀĞ LJŽƵ ŚĂĚ͕ ĂŶĚ ĐĂŶ LJŽƵ ŶĂŵĞ ƚŚĞŵ͍ ϯ ŵĂŝŶ ũŽďƐ ͗ dĞĂŵ >ĞĂĚĞƌ Ăƚ ƚŚĞ
Ž-ŽƉ͕ ƵƐŝŶĞƐƐ ĚǀŝƐĞƌ Ăƚ K ;ǁŚĞƌĞ / ƐƚĂƌƚĞĚ ƚŚĞ ƐĐŚŽŽů ůĞĂǀĞƌ ĂĐĐŽƵŶƚĂŶĐLJ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞͿ͕ ĐĐŽƵŶƚĂŶƚ Ăƚ WƌŝĐĞ ĂŝůĞLJ͘
·
tŚĂƚ ƐĐŚŽŽů ƐƵďũĞĐƚƐ ůŝŶŬ ƚŽ LJŽƵƌ ĐĂƌĞĞƌ͍ DĂƚŚƐ͕ ŶŐůŝƐŚ
·
ƚLJƉŝĐĂů ĚĂLJ ŝŶ LJŽƵƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ƌŽůĞ ůŽŽŬƐ ůŝŬĞ͗ >ŽŐ ŽŶƚŽ ƚŚĞ ŶĞƚǁŽƌŬ ĂŶĚ ĐĂƚĐŚ ƵƉ ŽŶ ĞŵĂŝůƐ
ĂŶĚ ĂŶLJ ŵŽƌŶŝŶŐ ĂĚŵŝŶ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ƚŽ-ĚŽ ůŝƐƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĂLJ͘ dŚĞŶ ŐĞƚ ƚŽ ǁŽƌŬ ŽŶ ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ
ĐůŝĞŶƚ ĂĐĐŽƵŶƚƐ Žƌ ƌĞǀŝĞǁŝŶŐ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ĂůƌĞĂĚLJ ďĞĞŶ ƉƌĞƉĂƌĞĚ͘ dŚĞƌĞ ǁŝůů ůŝŬĞůLJ ďĞ
ĐĂůůƐ Žƌ ĞŵĂŝůƐ ĨƌŽŵ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĐůŝĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚĂLJ ƚŚĂƚ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ĚĞĂůƚ ǁŝƚŚ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĐĂƚĐŚ
ƵƉƐ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞĂŵ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƵƌĞ ĞǀĞƌLJƚŚŝŶŐ ŝƐ ŽŶ ƚƌĂĐŬ ĂŶĚ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĂƌĞ
ĂŶƐǁĞƌĞĚ͘ / ǁŝůů ĂůƐŽ ƐƉĞŶĚ ƐŽŵĞ ƟŵĞ ǁŝƚŚ ƚƌĂŝŶĞĞ ĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐ ŚĞůƉŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ƋƵĞƌŝĞƐ
ĂŶĚ ŵĂŬŝŶŐ ƐƵƌĞ ƚŚĞŝƌ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŝƐ ŐŽŝŶŐ ǁĞůů͘
·
tŚĂƚ ƐŬŝůůƐ ĚŽ LJŽƵ ƵƐĞ ĚĂŝůLJ͕ ƚŚĂƚ LJŽƵ ůĞĂƌŶƚ Ăƚ ƐĐŚŽŽů͍ ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌƐ͕
ĐŽ-ŽƉĞƌĂƟŽŶ ŝŶ ƚĞĂŵƐ ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ͕ /d ƐŬŝůůƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůLJ ƐŽŌǁĂƌĞ ƵƐĞ͘
·
tŚĂƚ ŝƐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ηϭ ƉŝĞĐĞ ŽĨ ĂĚǀŝĐĞ LJŽƵ͛ǀĞ ďĞĞŶ ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ŚĞůƉĞĚ LJŽƵ ǁŝƚŚ LJŽƵƌ
ĐĂƌĞĞƌ ĐŚŽŝĐĞ͍ &ŽůůŽǁ ǁŚĂƚ ŵĂŬĞƐ LJŽƵ ŚĂƉƉLJ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ǁŚĂƚ ǁŝůů ŵĂŬĞ LJŽƵ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ŵŽŶĞLJ͘
·
tŚĞƌĞ ĚŽ LJŽƵ ƐĞĞ LJŽƵƌƐĞůĨ ŝŶ ϱ LJĞĂƌƐ͍ /Ŷ Ă ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉŽƐŝƟŽŶ ŝŶ ĂĐĐŽƵŶƚĂŶĐLJ͘
·
tŚĂƚ ŝƐ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ƐĂůĂƌLJ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƌŽůĞ͍ άϮϮ͕ϬϬϬ - άϯϬ͕ϬϬϬ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŶĚ
ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ ůĞǀĞů
·
/Ĩ LJŽƵ ĐŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĚŽŶĞ ĂŶLJƚŚŝŶŐ ĚŝīĞƌĞŶƚůLJ ŽŶ LJŽƵƌ ĐĂƌĞĞƌ ũŽƵƌŶĞLJ͕ ǁŚĂƚ ǁŽƵůĚ ŝƚ ďĞ͍
/ ǁŽƵůĚŶ͛ƚ - ŝƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĨƵůů ŽĨ ĐŚĂŶŐĞ ĂƐ / ƐƚĂƌƚĞĚ ŽƵƚ Ăƚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚLJ ĨŽůůŽǁŝŶŐ Ă ƚĞĂĐŚŝŶŐ
ĐĂƌĞĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ƐǁĞƌǀĞĚ Žī ƚŚĂƚ ƉĂƚŚ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚĂŶĐLJ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚ ƚĂƵŐŚƚ ŵĞ ƚŚĂƚ LJŽƵ
ĐĂŶ ĂůǁĂLJƐ ĐŚĂŶŐĞ LJŽƵƌ ŵŝŶĚ ĂŶĚ LJŽƵ ĂƌĞ ŶĞǀĞƌ ƐƚƵĐŬ ŝŶ ŽŶĞ ƉůĂĐĞ ŝĨ LJŽƵ ƌĞĂůŝƐĞ LJŽƵ͛ƌĞ ŶŽƚ
ŚĂƉƉLJ͘
tŚLJ ĚŽ LJŽƵ ůŽǀĞ LJŽƵƌ ũŽď͍
/ ŐĞƚ ĐŚĂŶĐĞ ƚŽ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ Ă ůŽƚ ŽĨ ĐůŝĞŶƚƐ ĂŶĚ ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ĂŶĚ ƚŚĂƚ
ĂůůŽǁƐ ŵĞ ƚŽ ďĞ ƐŽĐŝĂďůĞ ĂŶĚ ŚĞůƉ ŽƚŚĞƌƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ǀĞƌLJ ƌĞǁĂƌĚŝŶŐ͘